Skip to main content

17th BINONGEY FESTIVAL ART EXHIBIT

Abaw a salamat kunran future artist tamo iti sa babali tamon Anda, naipakit ra bubsat a kalistuwan ra sa pagdrawing a pinangulwan ni Sir Lloyd Wright de Castro, saya sa an-ipagmalaki tamon aliston magdrawing nin ampagshare nin kalistuwan na kunran kabataan tamo.
#17thbinongeyfestival
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan