Skip to main content

ANDA BINONGEY FESTIVAL 2022 GRAND PARADE

Say ririket tan rigsa ran barang saya tan saya nin nakilahok sa parada nin Binongey Festival ket makapariga ta makit tamuy bendisyon ni apo Dios sa babali tamon Anda, Kai natamo pinauryan sin napalabas a taon,tan say ado na kuntamo ngamin ket niyakap na sa barang saya tan saya kanya inaburuyan na tamon makapagselebra sawanin nin kapistawan.
Sitin awro, makisalamat tamo ngamin kunan Dios a Katawan sa pangangado na sa Anda, sapa kumon ta ikadayo na tamo sa anikaman a masakit.
Say pangalilbi kunran nagtrabaho para magwaan yaytin kapistawan ket muna-muna kunan ama nan babalin Anda, Mayor Joganie Batangislajogz Rarang, Sangguniang Bayan Members, Department heads, National Agencies, DepEd family, SNCSA, Tondol Seaside Bible Baptist Learning Center, Liga Ng mga Barangay, board passers, Arangkada Anda Basketball team, LGBTQ, Zumba de Anda, AGT, Anda Mix Rider’s Club tan sarban empleyado nin Municpyu, abaw a salamat sa sarban tulong muyo pigaw mairaos yay kapistawan tamo nin maayos tan mariga.
#17thbinongeyFestival
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
 
Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan