19th Binongey Festival presents: Pistang Kristiyano

Parte nan selebrasyon tamo sa 19th Binongey Festival a pangibi nin pasasalamat kunan Diyos a Katawan nin nangibi nin sarban bendisyon sa Babalin Anda sa limabas nin taon.Sawanin, naaburuyan atamo nin mipapasaya tan mididinep pigaw ibi a pangrarayo tan pasasalamat sa sarban ingangado’ nan Diyos para kuntamo.
Abaw a salamat sa sarba ran religious groups, Municipal officials, empleyado, tan ngamin indibidwal nin nangibi nin suporta tan partisikpasyon pigaw magwaan yaytin sayan espesyal nin yabi para mapasalamatan ya a Diyos a Katawan nin nangado, nagprotekta, tan nangibin ilalo kuntamon taga Anda.
Pasasalamat ibat kuni Mayor Joganie Batangislajogz Rarang, Vice Mayor Erwin Catabay tan sarba ran Sangguniang Bayan Members.
#19thbinongeyfestival
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
Kaaluyon sa Idap tan Inum-ay

ADDRESS

Municipality of Anda
Province of Pangasinan
2405

0946 112 8389

have Questions?

Copyright © 2019. Municipality of Anda, Province of Pangasinan. All rights reserved.

POWERED BY:

Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan