ANDA SHARE (ANDA-SINGAPORE HELP ADVOCATE FOR RURAL ENDEAVOR)

President, Mr. Rick Canta, nag-courtesy call kunan maanos nin Mayor tamo, Joganie Batangislajogz Rarang.
 
Kaaluyon nayay inado-ado nan asawa na, rimmate sara sa opisina nan apo Mayor tamo pigaw mangimbita sa dandanin anibersaryo nan grupo ran kababalyan tamon OFW sa Singapore. Naitudol nayan lamang ni Mr. Canta a tulong para sa chapel ra sa barangay Awile a nangibwat kunran bayani tamo sa ripay taaw nin ampagsakripisyo para main kabyayan ra nin manustini para sa sarban kapamilya radti sa Anda.
 
Abaw a salamat, ANDA SHARE! Si Dios a Catawan a mangantabay kumuyo isen sa Singapore.
 
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
Kaaluyon sa Idap tan Inum-ay

ADDRESS

Municipality of Anda
Province of Pangasinan
2405

0946 112 8389

have Questions?

Copyright © 2019. Municipality of Anda, Province of Pangasinan. All rights reserved.

POWERED BY:

Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan