Skip to main content

ANDA SINGAPORE HELP ADVOCATES FOR RURAL ENDEAVOR (ANDA-SHARE)

Muna muna ah alakin pasalamat para sa sarba ran Kababalyan min taga Anda a ampag obra sa Singapore, awit Ra a tepel nakem nin makipagsapalaran sa ripay-taaw pigaw maibi Ra a mabistan biay para sa pamilya radti sa Pilipinas. Ambo madali a mag obra sa adayo, isen a iliw, bereng, sakripisyo, idap, pigaw mairaos a idap biay, kaaluyon a alakin pammemper kunan Katawan a Dios a sya a mangikadayo sa sarban duka, tan sya a mangibin inum-ay.

Abaw salamat sa pinag imbita kuni apo Mayor Joganie Rarang, Kgd. Ester Carpo tan si Kgd. Lilybeth Kiongson sa Christmas Party nan sitin organisasyon (ANDA-SHARE ) sapa kumon ta say kaabigan ket maisubli kumuyo. Si Apo Dios a mamin Bendisyon kumuyo sarba

WE LOVE ANDA-SHARE ❤️

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR

[ngg src=”galleries” ids=”93″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan