Skip to main content

BLESSING OF 3 NEW TRUCKS AND 2 NEW AMBULANCE

Sawanin a awro, benindisyunan a tulo ran Truck para sa Solid Waste Management tan wraran ambulansya para sa RHU a na-acquire sa rarem nin pamunuan ni Mayor Joganie Batangislajogz Rarang, Vice Mayor Erwin Catabay, tan Sangguniang Bayan Members.
Say Lokal a Pamahalaan nin Anda ket ibi a nepeg pasasalamat kunran sarban taxpayers a ampangibwatan nin budget pigaw main nin ipamakanda tan isaliw nin gamit para sa babalin Anda nin patuloy a progresibo tan maArangkadan kabibyay para sa sarban Andanians.
“That is also why you pay taxes, because the authorities are working for God when they fulfill their duties. “
Romans 13:6-7
Para sa transparency nan nipag procure kunran saraytin gamit para sa LGU-Anda, visit www.andapangasinan.gov.ph
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
Kaaluyon sa idap tan inum-ay
Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan