Skip to main content

COURTESY CALL OF ANDA’S REP TO LIMGAS 2023

Courtesy call of Miss Shalana Kristi Casiquin, Anda Representative for Limgas na Pangasinan 2023, to our Municipal Mayor Joganie Batangislajogz Rarang.
Kababalyan, suportawan tamuya kumon a kandidata nan babalin Anda para sa Limgas na Pangasinan 2023. I-heart react tamo a picture ni Miss Shalana sa opisyal nin FB Page nan Province of Pangasinan. Mipipisaya atamo sa pangibotos kuna sa online platform pigaw maipakit tamuy suporta tan pangangado tamo kunan nangi’deng para sa ngaran nan babali tamo.
Abaw a salamat, Kababalyan!
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
Kaaluyon sa Idap tan Inum-ay
Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan