Skip to main content

KASALANG BAYAN 2023

Sawanin a awro, nagwaan yay KASALANG BAYAN 2023 sa babalin Anda yupa sa pinang officiate nan inado-ado tamon Mayor Joganie Batangislajogz Rarang kaaluyon yay maseseg nin Vice Mayor tamo Erwin Catabay tan saray kasangga sa Sangguniang Bayan nin nagwitness pigaw maikasal saray 20 lovely couples nin ampiadoan tan rimabay nin mabasbasan a pikakalamo ra sa mata nan Diyos tan sa rarem nan layi.
Congratulations and Best Wishes kunran maswerte nin nobyo tan nobya a naikasal sawanin a awro.
“Now these three remain, Faith Hope and Love. But the greatest is LOVE.”
1st Corinthians 13:14
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
Kaaluyon sa idap tan inum-ay
Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan