Skip to main content

LDRRM Monitoring during Tropical Cyclone Florita

Tuloy tuloy a pagmonitor ran LDRRM personnel nin pinangulwan ni Engr.Leoneil Caalim sa buong munisipalidad nan Anda pigaw mabantayan a sitwasyon sa sarban Barangay tamo a maibana sa bagyong Florita.
Say anikaman a aberya sa Barangay magwa tamon IREPORT tampor sa emergency hotlines nan LGU pigaw mabyan nin aksyon.
Sisusubaybay yay maado a Mayor tamo, Hon. Joganie Batangislajogz Rarang sa sitwasyon ran sarban Kababalyan tamo, nangibwat nayabi anggan sawanin, nakaalerto tan nakabantay ya sa anikaman a pinsala nan sitin bagyo. Idasal tamo kumon nin iyadayo tan protektawan ratamo ngamin nin Apo Dios kuni Bagyong Florita.
Pakanda tamo ngamin, Kababalyan 💙
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan