Mangrove Planting @ Brgy. Roxas commenced by Andanian LGUs and NGOs


Sabtay anda pastangen nu si sayan bagay ket pitutulungan yan gaw en. Kunan sitin awro, nagwa yay Mangrove Planting activity sa Barangay Roxas, sa pitutulong ran Alpha Kappa Rho Anda Council, Confederation of Ilocano Association Samahang Ilokano Anda Chapter, United Ilocandia Anda Chapter, Anda Riders Club, JCI Hundred Islands, Team Butakal, Roxas Barangay Council, SBM Marvin Charles Caranay tan si maseseg a Mayor tamo, Hon. Joganie Batangislajogz Cardona Rarang. Mataman atagay yay ranum sa baybay, kai yayti nakabada pigaw kai ya maituluy a pangmula nin papakad sa rigrig taaw. Sapa kumon ta say wantin pamabista tan pangangado kunan baybay tamo ket mas lalo ra et nin dayuwen nin raruma et nin grupo sa sumunor sunor a awro.
Abaw a salamat 💙💙💙
#ArangkadaAnda
#BatangIsla

« of 2 »

ADDRESS

Municipality of Anda
Province of Pangasinan
2405

0946 112 8389

have Questions?

Copyright © 2019. Municipality of Anda, Province of Pangasinan. All rights reserved.

POWERED BY:

Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan