Skip to main content

MASS, UNITY WALK, AND PEACE COVENANT SIGNING FOR BSKE 2023

Nagwaan sawanin a awro a Peace Covenant Signing,Mass, tan Unity walk kaaluyon saray aspirante para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2023, Anda COP PMaj. Mark Tubadeza, COMELEC Officer Edna Del Fierro, Rev. Father Jeremiah Ofo-ob, Acting Municipal Mayor Hon. Erwin Catabay, BFP, tan saray raruman Religious sectors.
Namibilin yay inado-ado tamon Hon. Erwin Catabay nin gaw-en yaytin eleksyon a matinek tan sunuren a naipakayupa nin guidelines tan dawaten tamuy ingangado Nan Catawan a Dios nin sya a mangantabay pigaw magwaan tamuya a eleksyon para sa Barangay nin malinis tan mabista, sarba tamo ket mipapasaya.
Abaw a salamat sa sarban naki- atendi tan nangibin commitment para sa matinek a Barangay tan Sangguniang Kabataan Election 2023
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
Kaaluyon sa Idap tan Inum-ay
[ngg src=”galleries” ids=”756″ display=”basic_thumbnail”]

Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan