Skip to main content

MDRRMC Conducts PDRA ICOW #DODONGPH

Nagwaan yay Pre-Disaster Risk Assessment (PDRA) nin Municipal Disaster Risk Reduction Management Council a pinangulwan nan maanos tamon Mayor, Joganie Batangislajogz Rarang kaaluyon saray konseho Nan LDRRM.
Sawanin, mangkaaraman tamo a maksaw nin rapeg nin bana kunan Bagyong Dodong kanya say aksyon Nan Local Government Unit Nan Babalin Anda ket mas lalon magin alerto sarban sangay nan gobyerno pigaw maisadya a sarban matkap nu mas kumsaw ya et a bagyo tan say pangasikaso kunran Kababalyan tamo.
Say opisina Nan LDRRMO ket nakaabri ya bente kwatro Oras tan nakasubaybay ya a maanos nin Mayor tamo sa sitwasyon nan babali tamo. Nakapaskil a emergency number kunan sitin Page kanya magwa muyon tawagan anytime a numero nu main man nin duka a pangyayadi sa libed tamo.
Pakanda atamo kumon Kababalyan, tan idasal tamo kunan Dios a Katawan nin protektawan ratamo ngamin tan mayadi yaynaytin bagyo a andumalan sa babali tamo.
#DodongPH
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
Kaaluyon sa idap tan inum-ay
Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan