Skip to main content

MEDICAL MISSION FOR SENIOR CITIZENS IN BRGY AWILE

Pangarwan barangay a nabyan nin serbisyo medikal a barangay Awile kunan sitin awro. Kaaluyon saray medical team nan RHU-Anda nin pinanamunuan ni Dr. Gillen Vuelta, Sir Mario Garibay tan si maseseg a Mayor tamo, Joganie Batangislajogz Rarang, nabyan saran libren check up, tambar tan Covid-19 vaccine a inado tamon baying tan laking sa Barangay Awile.
Abaw a salamat PB Pablo Cacho tan say buong Barangay Council nan Awile, tan sarba ran opisyales ran senior citizen,BHW, CVO, tan BNS.
#ArangkadaANDA
#BatangIsla

Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan