Skip to main content

MEDICAL MISSION FOR SENIOR CITIZENS IN BRGY MACANDOCANDONG

Nagkamain nin Medical Mission para kunran Senior Citizen nan Barangay Macandocandong sa pamunuan ni PB Rico Calaor. Kaaluyon yay maseseg nin Mayor tamo, Joganie Batangislajogz Rarang tan saray medical personnel nan RHU-Anda nin pinangulwan nan maanus nin Municipal Health Officer nan babali tamo, Dr. Gillen Vuelta, Mr. Mario Garibay a siyay presidente ran FSCAP.
Saya yaytin proyekto nan inado-ado tamon Mayor Rarang say mabisita, macheck up tan mabakunawan saray Senior Citizen tamodti.
Abaw a salamat sa sarba ran personalidad nin maanus nin nangwa trabaho ra para kunran baying tan laking tamodti.
#ArangkadaANDA
#BatangIsla

Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan