Skip to main content

Orientation on Katarungang Pambarangay 2019

Ibi mi a alakin pamagalang tan pasasalamat kunran Participants nin nag join kunan sitin activity muna muna kunan Ama nan babalin Anda, Mayor Joganie Rarang sa nipami mun odas tan suporta mataman baldado ka sa kagulpian nin activities mu Apo mayor parbangon kay na nakarate , halos sayan odas tamu a elek mu ket nibangon ka para maka pika kunan sitin okasyon. Pangarwa kuni Judge Marlon Ramos, sa nipangibi Mon lectures pigaw matandaan a matkap matandaan para sa pagsettle nin disputes sa Barangay, kunan naging representative ni PCapt Santiago Balloco III, Abaw a salamat sa personnel nan Anda Mps, sarba ran Punong Barangay tan member of the Sangguniang Barangay a maanus nin nakkipag participate, sa orientation, sa representative nan Dep Ed, Sir Alex Cacho sir Abaw a salamat, tan lalon Lalo Ana kunan maseseg nin MLGOO tamu si Madam Hope Ordono, Mam Abaw a salamat sa pag facilitate kunan sitin aktibidad. Sarban nakitulong tan nangasikaso pigaw maidaos yaytin orientation, Abaw a salamat kumuyu ngamin❤️

Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan