Skip to main content

SERVICIO INTERON BABALI IGAWANG SA BARANGAY (SIBIB)

Inado-ado min Kababalyan
Mangibwat dilap, February 2, 2023, say basic services nin an-ibi nin bawat departamento Nan LGU-ANDA ket kumayupa mako sa Barangay pigaw maikadani a pangibin serbisyo kunran bawat Andanians.
Sa initiatibo nan maong a lider tamo, Mayor Joganie Batangislajogz Rarang, kaaluyon saray Sangguniang Bayan Members nin ampangulwan ni Vice Mayor Erwin Catabay, ngamin department heads, section heads, tan National Government agencies, awiten mi a serbisyo publiko para kumuyo Kababalyan 💙
Miki’kit atamo dilap sa Barangay Awag odas alas otso sa buklas sa plaza.
Abaw a salamat, Kababalyan
SIBIB (SERVICIO INTERON BABALI IGAWANG SA BARANGAY)
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
Kaaluyon sa idap tan inum-ay
 
Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan