Skip to main content

SIBIB GOES TO BARANGAY MAL-ONG

SERVICIO INTERON BABALI IGAWANG SA BARANGAY (SIBIB)
Naiyater a servicio para kunran kabarangayan tamo sa Mal-ong kunan siten awro.
Sa pamunuan ni Mayor Joganie Batangislajogz Rarang, kaaluyon saray Department Heads tan National Government Agencies, mariga nin naikadani a servicio para kunran kababalyan tamo. Nagkamain nin free medical check up tan libren tambar, consultation tan open forum. Naipapalaway a sarban servicio nin bawat departamento sa munisipyo tan sarban programa nin man-ipakayupa nan LGU-Anda.
Kisalamat kamin alaki sa Mal-ong Barangay Council a ampamunuan ni PB Leopoldo Celeste, sa ma’mut nin nipangresebi muyo sa programa nan Lokal nin Pamahalaan nan babalin Anda.
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
Kaaluyon sa Idap tan Inum-ay
Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan