SIBIB GOES TO MACANDOCANDONG

SERVICIO INTERON BABALI IGAWANG SA BARANGAY (SIBIB)
Say servicio para sa barangay ket nairate ana sa Macandocandong kunan sitin awro. Pinangulwan ni Mayor Joganie Batangislajogz Rarang a aktibidad kaaluyon saray Sangguniang Bayan Members nin ampamunuan ni Vice Mayor Erwin Catabay tan saray department heads nan LGU-Anda. Kaaluyon na sara lamang a National Government Agencies nin kaagapay tamo sa katinekan tan kaayusan nan babali tamo.
Nakaibi tamo kunran gumarangay sa Macandocandong nin serbisyo medikal, tan say serbisyo bawat opisina nan Lokal a pamahalaan tamo, yupa sa kanakman nan lider tamodti sa Anda.
Abaw a salamat, Barangay Macandocandong!
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
Kaaluyon sa Idap tan Inum-ay

ADDRESS

Municipality of Anda
Province of Pangasinan
2405

0946 112 8389

have Questions?

Copyright © 2019. Municipality of Anda, Province of Pangasinan. All rights reserved.

POWERED BY:

Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan