Skip to main content

SIBIB GOES TO MACANDOCANDONG

SERVICIO INTERON BABALI IGAWANG SA BARANGAY (SIBIB)
Say servicio para sa barangay ket nairate ana sa Macandocandong kunan sitin awro. Pinangulwan ni Mayor Joganie Batangislajogz Rarang a aktibidad kaaluyon saray Sangguniang Bayan Members nin ampamunuan ni Vice Mayor Erwin Catabay tan saray department heads nan LGU-Anda. Kaaluyon na sara lamang a National Government Agencies nin kaagapay tamo sa katinekan tan kaayusan nan babali tamo.
Nakaibi tamo kunran gumarangay sa Macandocandong nin serbisyo medikal, tan say serbisyo bawat opisina nan Lokal a pamahalaan tamo, yupa sa kanakman nan lider tamodti sa Anda.
Abaw a salamat, Barangay Macandocandong!
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
Kaaluyon sa Idap tan Inum-ay
Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan