Skip to main content

SIBIB GOES TO NAMAGBAGAN

SERVICIO INTERON BABALI IGAWANG SA BARANGAY (SIBIB)
Sawanin a awro, nayadi yay ika-18 nin Barangay sa babali tamo a kinna ran LGU-Anda pigaw mangawit nin servicio para kunran taga Namagbagan. Kaaluyon na sara nin maanos tan maseseg a Mayor tamo, Mayor Joganie Batangislajogz Rarang a Municipal Officials, department heads, section heads, National Government Agencies tan si anak nan Namagbagan Vice Mayor Erwin Catabay .
Nakapangibi tamon servicio medikal, libren tambar tan naipapalaway a servicio nin an-ibi sa bawat opisina nin munisipyo pigasw matandaan ran kababalyan tamo a opisina nin matkap ran keen nu main matkap ran ilakad sa bawat departamento nan gobyerno tamo.
Kisalamat kami sa Namagbagan Barangay Council, yupa sa pamunuan ni PB Henry Carolino, kaaluyon saray Konseho na.
Abaw a salamat sa ma’mut nin pinangabrasa muyo kumi.
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
Kaaluyon sa Idap tan Inum-ay
[ngg src=”galleries” ids=”754″ display=”basic_thumbnail”]

Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan