Skip to main content

SIBIB GOES TO SABLIG

SERVICIO INTERON BABALI IGAWANG SA BARANGAY (SIBIB)
Nagwaan a SIBIB sa Barangay Sablig sawanin nin awro nin pinangulwan nan maanos a Mayor tamo, Mayor Joganie Batangislajogz Rarang, kaaluyon saray Sangguniang Bayan Members, Department Heads nin opisina sa munisipyo tan saray raruman empleyado nan LGU-Anda pigaw maiyater a servicio para kunran kabarangayan tamo.
Nagkamain nin open forum, discussion tan free medical check up tan libren tambar para kunran taga Sablig.
Abaw salamat, Sablig Barangay Council headed by PB Jonathan Cervera sa ma’mut nin nipangabrasa muyo sa SIBIB.
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
Kaaluyon sa Idap tan Inum-ay

[ngg src=”galleries” ids=”674″ display=”basic_thumbnail”]

Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan