Skip to main content

United Methodist Youth Fellowship Christmas Institute 2019: THE BIG NIGHT

Abaw salamat sa pag imbita kunan Apo Mayor tamu pigaw makapami yan inspirational message para kunran Kabataang Metodista nin ibat sa raruman babali tan saray Kabataang taga Anda Muna munan pasasalamat kuni DS Ptr. Elmo Olermo tan sarba ran Pastors and workers nin nangibin mamut a pangabrasa sa saya tan saya, tan saray myembro nin Barangay Council sa Barangay IMBO sa pamumuno ni PB Franchgil Mateo

Si Dios A marayo!

[ngg src=”galleries” ids=”108″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan