United Methodist Youth Fellowship Christmas Institute 2019: THE BIG NIGHT

Abaw salamat sa pag imbita kunan Apo Mayor tamu pigaw makapami yan inspirational message para kunran Kabataang Metodista nin ibat sa raruman babali tan saray Kabataang taga Anda Muna munan pasasalamat kuni DS Ptr. Elmo Olermo tan sarba ran Pastors and workers nin nangibin mamut a pangabrasa sa saya tan saya, tan saray myembro nin Barangay Council sa Barangay IMBO sa pamumuno ni PB Franchgil Mateo

Si Dios A marayo!

ADDRESS

Municipality of Anda
Province of Pangasinan
2405

0946 112 8389

have Questions?

Copyright © 2019. Municipality of Anda, Province of Pangasinan. All rights reserved.

POWERED BY:

Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan