Skip to main content

Zero Open Defecation Program

Sawanin awro, naibi a libren toilet bowl kunran dise otso a barangay iti sa babalin Anda. Siti a proyekto nan Lokal a gobyerno yupa sa pamunuan nan maado nin Mayor tamo, Mayor Joganie Batangislajogz Rarang, proyekto nin Zero Open Defecation Program para sa mas malinis tan maarangkadan Anda. Niresibi ran 18 Punong Barangays a toilet bowls nin para sa barangay ra, kaaluyon saray Sanitation Officer & personnel tan saray department heads tan Sangguniang Byan members nan babali tamo.
#ArangkadaANDA
#BatangIsla
Official Website of Anda Municipality, Province of Pangasinan